Guido Malara fotografo

Ashura

Dhaka - Bangladesh, 2015